Ontwikkeling


KANSEN

Elke vijf jaar inventariseert de Staat of het in haar eigendom verkerende onroerend goed kan of moet worden vervreemd. Fort Buitensluis is typisch een locatie die ooit voor vervreemding in aanmerking zou komen. Een aantal betrokken inwoners van Numansdorp zag dat bijtijds in en ontwikkelde plannen om het Fort te bewaren voor de toekomst. De ideeën werden onder meer weergegeven in een kansenkaart.

 

OPRICHTING STICHTING FORT BUITENSLUIS 17 december 2013

Bij de oprichting van de stichting werd als doelstelling geformuleerd:

  • Het in stand houden van het Fort Buitensluis te Numansdorp.
  • Het (doen) beheren van het Fort op zodanige manier dat het authentieke karakter van gebouwen en terreinen behouden blijft en zo mogelijk versterkt wordt.
  • Het Fort een (semi-) openbare functie te laten vervullen.

 

BEHEER VAN HET FORT OFFICIEEL IN HANDEN VAN STICHTING FORT BUITENSLUIS 1 oktober 2014

Het fort was in eigendom van de Staat en werd te koop aangeboden door het Rijksvastgoedbedrijf. In afwachting van een mogelijke eigendomsoverdracht aan een derde partij gaf de Staat het Fort om niet in bruikleen aan Stichting Fort Buitensluis.

Sinds die tijd is er – ondanks een zeer beperkt budget – al veel bereikt. Immers is het terrein grotendeels toegankelijk gemaakt voor wandelaars en een team van vrijwilligers leidt regelmatig belangstellenden rond, waaronder klassen basisschoolleerlingen. Tijdens opendagen en Open Monumentendagen maakten honderden bezoekers van de gelegenheid gebruik om, vrijwel altijd voor het eerst van hun leven, het Fort te bezichtigen. Het hoofdgebouw is inmiddels veranderd in een plek voor een drankje of versnapering, er is meer ruimte gecreëerd voor het parkeren van fietsen en auto’s. De strekdam is begaanbaar gemaakt en met een operationeel landingsvaartuig kunnen bezoekers een vaartocht op het Hollands Diep meemaken. Ook zijn de geschutsopstellingen zichtbaar gemaakt en er is zelfs een derde schuilplaats uit de Eerste Wereldoorlog ontdekt. Een groot aantal caravans uit de Vafamil periode is inmiddels van het Fort verdwenen waardoor het karakter van het Fort steeds beter tot zijn recht komt.

 

VISIE VAN GEMEENTE CROMSTRIJEN: DE ONTWIKKELINGSKADERS FORT BUITENSLUIS 7 juli 2015

“Omdat de ontwikkeling van Fort Buitensluis een bijdrage moet leveren aan de kernwaarden van de gemeente Cromstrijen en de zuidrand van de Hoeksche Waard, stelt de gemeente een aantal kaders vast waarbinnen ontwikkeling plaats mag vinden. Het fort moet in de toekomst een bijdrage leveren aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het dorp, de gemeente en de regio zonder daarbij de bijzondere cultuurhistorische waarde uit het oog te verliezen.

Het doel van voorliggend ontwikkelingskader luidt als volgt: ‘Het vastleggen van ruimtelijk-functionele kaders om te starten met de ontwikkeling van Fort Buitensluis zodanig dat deze aansluit bij de ambities van de gemeente Cromstrijen’.

Achtereenvolgens gaan wij in op de gewenste toeristisch-recreatieve ontwikkeling en de kaders die wij stellen om deze ambities te behalen.”

Het Ontwikkelingskader Fort Buitensluis kan je hier inzien.

 

VISIE EN AMBITIES STICHTING FORT BUITENSLUIS IN PLAN DE CAMPAGNE 10 april 2017

In dit Plan de campagne wordt een scala aan mogelijkheden voor de nabije en verdere toekomst beschreven. De stichting is de afgelopen jaren in haar mening gesterkt dat het Fort grote cultuurhistorische waarde heeft en dat het de potentie heeft om een belangrijke rol te vervullen voor de samenleving.

Essentieel voor een goede toekomst is een goede start. Graag wil de stichting door middel van dit plan duidelijk maken welke kansen voor de toekomst van het Fort binnen handbereik zijn. De Stichting Fort Buitensluis is er van overtuigd dat met dit Plan de campagne een positieve route is uitgestippeld naar

een sprankelende en bruisende toekomst voor Waterfort Buitensluis … de trots van de Hoeksche Waard.

Het PLAN DE CAMPAGNE vind je hier.

 

MISSIVE 01: DE VOLGENDE STAP NAAR EEN SPRANKELEND WATERFORT BUITENSLUIS.… DE TROTS VAN DE HOEKSCHE WAARD 23 mei 2018

Tussen april 2017 en mei 2018 zijn enkele belangrijke stappen gezet die bepalend zijn voor de toekomst van het Fort:

  1. De gemeenteraad van Cromstrijen heeft in 2017 unaniem ingestemd met het voorstel van het gemeentebestuur om Fort Buitensluis te kopen van het Rijksvastgoedbedrijf.
  2. Voorafgaand aan het besluit van de gemeenteraad heeft de Stichting Fort Buitensluis haar Plan de campagne uitvoerig aan de gemeenteraad toegelicht. Deze visie werd door de raad met instemming besproken en lag mede ten grondslag aan het positieve besluit van de gemeenteraad.
  3. Aansluitend aan de verwerving van het Fort heeft de gemeente Cromstrijen de Stichting Fort Buitensluis verzocht het Fort te blijven beheren tot overdracht aan de Stichting een feit zou zijn.
  4. Met het gemeentebestuur van Cromstrijen zijn verkennende gesprekken gevoerd over de juridische vorm waarin het Fort aan de Stichting kan worden overgedragen. Afrondende gesprekken moeten nog plaats vinden.
  5. Op 16 mei 2018 is de Ontwerpvisie Zuiderstrand aan de Zuidrand gepresenteerd. In deze ruimtelijke en economische visie toont de gemeente Cromstrijen haar toekomstambities voor de recreatieve ontwikkeling op korte en middellange termijn met ‘Het Fort Buitensluis als belangrijkste icoon’, ‘dé trekker, voor nu en de toekomst’.
  6. In de loop van 2017 is duidelijk geworden dat de Provincie Zuid-Holland de betekenis van Fort Buitensluis als ‘sprankelend waterfort’ vol overtuiging onderschrijft. De provincie heeft uitgesproken grote waarde te hechten aan een duurzame en stabiele toekomst van het Fort en heeft getoond zich in te willen zetten om de iconische kwaliteit op het -ook door haar – gewenste niveau te brengen.

In Plan de campagne is aangegeven dat gekozen is voor een fasegewijze ontwikkeling:

Fase 1: Waterfort … à la minute

Fase 2: Waterfort … en route

Fase 3: Waterfort … à la carte

In deze Missive 01 wordt op een rijtje gezet welke stappen op korte termijn – à la minute – moeten worden gezet om te komen tot een

sprankelende en bruisende toekomst voor Waterfort Buitensluis … de trots van de Hoeksche Waard.

MISSIVE 01 kan je hier lezen.

 

ROUTE LINEA RECTA

In Plan de campagne is een gefaseerde ontwikkeling geschetst. Uit gesprekken die met verschillende fortervaringsdeskundigen zijn gevoerd, is gebleken dat deze organische ontwikkelstrategie de meeste perspectieven biedt. Op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

Uit de recent gepresenteerde (concept) zuidrandvisie blijkt dat in deze visie het Fort een bepalende rol gaat spelen bij de toekomstige recreatieve en toeristische functie van de zuidrand van de Hoeksche Waard. Stichting Fort Buitensluis wil positief en proactief inspelen op deze ontwikkelingen.

Vanaf het Peppelaailand loopt een route Linea Recta naar het Fort. Dit iconisch vormgegeven landschapselement is niet alleen architectonisch interessant, maar alle nautische en toeristische functies die moeten bijdragen aan het gewenste sprankelende karakter van het Fort zijn er aan gekoppeld. Deze route versterkt bovendien in hoge mate de belevingswaarde van Fort Buitensluis als waterfort. Het ruim 300 meter lange rechtlijnige, twee meter brede wandelpad heeft bovendien een duidelijk (van grote afstand te herkennen) begin- en eindpunt.

Route Linea Recta kan je hier downloaden.

Copyright © Stichting Fort Buitensluis